Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra và làm rõ việc xét thi đua khen thưởng của huyện về thành tích trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Nhữ Hán. Xã có tờ trình 02 cá nhân, 01 tập thể để khen thưởng về thành tích 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhưng không được khen thưởng, cơ quan chức năng của huyện không trao đổi lại với xã để thông tin cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

TRẢ LỜI:

Qua rà soát lại hồ sơ khen thưởng, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn nhận được Tờ trình số 57b/TTr-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, do số lượng đề nghị khen thưởng của xã nhiều mà trong kế hoạch phân bổ xã Nhữ Hán chỉ được khen thưởng 01 tập thể. Ngày 20/8/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn có Tờ trình số 08/TTr-BCĐ trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện trong đó đối với xã Nhữ Hán có đề nghị khen thưởng 01 tập thể (Nhân dân và cán bộ xã Nhữ Hán), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã họp và nhất trí khen thưởng đối với 01 tập thể như Tờ trình của Ban Chỉ đạo và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ban hành Quyết định khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình xét khen thưởng, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã không thông báo lại cho Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán về việc không khen thưởng đối với 02 cá nhân theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện thực hiện đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng.