Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đề nghị:

Tỉnh xem xét chi trả cho xã kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.

TRẢ LỜI:

Việc hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Yên Sơn. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo vẫn còn một phần kinh phí tại một số xã chưa được thanh toán.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn kiểm tra, rà soát đối chiếu số liệu khối lượng và kinh phí thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 trên địa bàn huyện Yên Sơn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.