Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Thanh toán nốt 20% tiền cho các hộ di dân tái định cư; hỗ trợ thêm đất sản xuất cho các hộ di dân tái định cư.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Mục b, khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Hộ tái định cư nông nghiệp được giao 500m2/khẩu đất quy 2 vụ lúa; mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao thêm đất trồng rừng sản xuất từ 0,5ha/hộ trở lên; những nơi không có đất lâm nghiệp thì được quy đổi ra đất ruộng, đất trồng màu để giao thay thế tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương.

Các hộ dân tái định cư tại xã Nhữ Hán đã được giao đủ 500m2/khẩu đất quy 2 vụ lúa. Do điều kiện tại xã Nhữ Hán không có đủ diện tích đất lâm nghiệp để giao cho các hộ dân tái định cư, căn cứ quỹ đất màu hiện có tại xã, Ban Di dân tái định cư huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán lập phương án giao thay thế đất lâm nghiệp bằng đất màu với diện tích là 300m2 cho mỗi khẩu nông nghiệp số diện tích đất màu giao thay thế đất rừng đã được quy đổi đúng theo định mức quy định. Việc các hộ tái định cư đề nghị thanh toán 20% tiền hỗ trợ thêm đất là không có căn cứ giải quyết.