Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xác định lại và làm rõ việc phân chia ranh giới đất đã thuộc về xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để đưa 12 hộ dân về sinh hoạt với thôn, giúp nhân dân yên tâm phát triển sản xuất.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 12/2018 và trong tháng 10/2019, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân xã Nhữ Hán và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đối soát nội nghiệp, ngoại nghiệp về địa giới hành chính để hiệp thương xác định lại đường địa giới hành chính giữa xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả rà soát xác đã định phần đất của 12 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại Thôn 11 xã Nhữ Hán đang sử dụng để ở và canh tác sản xuất thuộc phạm vi địa giới hành chính xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ quản lý. Lịch sử và nguyên nhân do Thôn 11 hiện nay là Đội 11 của Nông trường chè Tháng 10 trước đây; khi đó phần diện tích đất ở, canh tác của Đội 11 nằm trên cả hai xã Nhữ Hán và Đông Khê. Năm 1999, thực hiện Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15/7/1999 của Chính phủ về việc giải thể thị trấn nông trường chè Tháng 10, Đội 11 được bàn giao dân cư về xã Nhữ Hán quản lý. Tuy nhiên thời điểm đó không thực hiện điều chỉnh đường địa giới hành chính dẫn đến có sự không thống nhất, phù hợp giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364 với thực tế quản lý của chính quyền. Qua hiệp thương, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Tuyên Quang đề xuất hiệu chỉnh lại đường địa giới hành chính giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ (cũng là đường địa giới hành chính giữa huyện Đoan Hùng và huyện Yên Sơn và giữa xã Đông Khê và xã Nhữ Hán) để phần diện tích đất của 12 hộ dân thôn 11 xã Nhữ Hán đang ở và canh tác sản xuất thuộc phạm vi địa giới hành chính xã Nhữ Hán quản lý. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Phú Thọ chưa thống nhất với phương án xác định lại đoạn địa giới hành chính do các cơ quan đơn vị liên quan tỉnh Tuyên Quang đề xuất và đề nghị giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364 đang quản lý, sử dụng của các cấp chính quyền hai tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ để phối hợp giải quyết những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong quá trình thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.