Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm giải quyết các chế độ chính sách cho nhân dân theo Quyết định 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Một số công trình cơ sở hạ tầng và bổ sung đất ở cho hộ tái định cư có trong danh mục đầu tư tại quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ chưa được triển khai thực hiện là do khó khăn về nguồn vốn, khi được Chính phủ bố trí nguồn vốn sẽ thực hiện theo quy định.