Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tiến Bộ, Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khẩn trương hỗ trợ số tiền 50% còn lại của kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở, hiện nay các hộ đã làm nhà xong (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ban hành Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 và Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 phê duyệt danh sách làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính Phủ năm 2016 (đợt 1, đợt 2); trong đó xã Tiến Bộ có 03 nhà sửa chữa, 02 nhà làm mới được hưởng kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các hộ đã làm nhà xong, tuy nhiên đến nay, số tiền 50% còn lại của kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở chưa được cấp bổ sung.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tham mưu cân đối bố trí nguồn vốn để sớm hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở theo quy định.