Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hướng dẫn nhân dân quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, hiện nay một số người dân xả rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa có chế tài xử lý.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

“a) Xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước; hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư và gia đình văn hóa;

b) Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân;

c) Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp;

d) Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải;

đ) Quản lý hoạt động của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

e) Hằng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

g) Chủ trì, phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tổ chức công khai thông tin về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với cộng đồng dân cư;

h) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn”;

Theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 52 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

"i) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và phạm vi quản lý của mình đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại các Điều 11, 19, 20, 28, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của Nghị định này”.

Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải nước thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường …gây ô nhiễm môi trường được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân trên địa bàn xã, đồng thời xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.