Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch chợ đầu mối bán rau quả để nhân dân có nơi tiêu thụ sản phẩm, yên tâm sản xuất. Hiện nay, nhân dân tiêu thụ sản phẩm vào buổi đêm khu vực đường Chợ Tam Cờ, đến 7 giờ sáng phải di chuyển đi nơi khác hoặc phải bán sản phẩm với giá rẻ để giải phóng mặt đường khu Chợ Tam Cờ.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Tuyên Quang không có chợ đầu mối và không được quy hoạch xây mới chợ đầu mối.

Căn cứ Quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về Phát triển và quản lý chợ, Chợ Tam Cờ là chợ hạng I, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Tại khu vực vỉa hè và lòng đường trước cổng Chợ Tam Cờ có diễn ra hoạt động chợ đêm từ 3 giờ đến 7 giờ sáng tập trung buôn bán nông sản từ các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã xây dựng Đề án về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố, phương án về quản lý đảm bảo trật tự, trị an chợ đêm phường Tân Quang, trong đó có việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Chợ Tam Cờ (bao gồm cả phương án quản lý, bố trí sắp sếp lại khu vực chợ đêm) đang được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tích cực triển khai thực hiện, khi dự án hoàn thành thì hoạt động chợ đêm thuộc khu vực Chợ Tam Cờ sẽ đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của nhân dân trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương triển khai thực hiện việc bố trí sắp sếp lại hoạt động chợ đêm thuộc khu vực Chợ Tam Cờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán, kinh doanh của nhân dân.