Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa trên diện tích đất của điểm Trường Tiểu học Đạo Viện tại thôn Oăng (điểm trường đã không sử dụng 2 năm; UBND tỉnh đã cấp giấy CNQSD đất cho Trường Tiểu học Đạo Viện). Đồng thời có lộ trình để xây dựng các Nhà văn hóa khác trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại thời điểm năm 2011, xã Đạo Viện đã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình xây dựng trên địa bàn xã để đưa vào quy hoạch và được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, tại tiêu chí số 6 về xây dựng nhà văn hoá đã xác định:

- Cải tạo, nâng cấp 01 nhà văn hóa xã, vị trí tại thôn Cây Thị đạt chuẩn, quy mô xây dựng nhà 250m2.

- Cải tạo, nâng cấp 07 nhà văn hoá của 07 thôn (Cây Thị, Khuôn Uông, Đồng Quân, thôn Oăng, Làng Phào, Làng Đầu, Ngòi Khù), tổng diện tích xây dựng nhà 840 m2.

- Đầu tư xây dựng mới 04 nhà văn hoá của 04 thôn (Khao Quân, Khuân Tửu, Ngòi Rịa, Đội 874), tổng diện tích  xây dựng nhà 480 m2.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện căn cứ vào quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phê duyệt để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trường hợp có những phát sinh ngoài quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới như nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện có văn bản gửi cơ quan chuyên môn của huyện Yên Sơn xem xét để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nhà văn hoá trên địa bàn cho phù hợp.