Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư kinh phí tu sửa đập chứa nước Khuôn Ninh.

TRẢ LỜI:

Công trình có tên trong danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020 của Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.