Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành chức năng sớm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, nhất là tuyển dụng người địa phương để họ yên tâm công tác lâu dài.

TRẢ LỜI:

Việc tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch lập từ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng theo quy định.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đang tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục theo quy định.