Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Cơ quan chức năng xem xét bổ sung thiết kế mẫu nhà văn hóa thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 để có quy mô, diện tích lớn hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thôn, tổ dân phố đã thực hiện việc sáp nhập, dồn ghép hộ dân cư.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà văn hóa thôn, bản áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 - Quy mô xây dựng: Diện tích xây dựng Sxd = 130m2; 05 gian, kích thước gian (3x6)m, hiên phía trước rộng 1,5m.

 Kết cấu và vật liệu sử dụng: Móng cột bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ; cột, lanh tô, đố cửa bằng cầu kiện bê tông cốt thép mác 300 đúc sẵn,...

Giá trị dự toán duyệt:                              483.000.000 đồng

Ngân sách nhà nước hỗ trợ:                    280.000.000 đồng

Nhân dân đóng góp:                                 203.000.000 đồng

Theo quy định tại phụ lục B TCVN 4601:2012, diện tích cho 01chỗ ngồi không kể diện tích sân khấu là 0,8m2, với quy mô diện tích xây dựng được phê duyệt tại Quyết định 435/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì bố trí được khoảng 90 chỗ ngồi và phù hợp với quy định tại Điều 2 Thông tư số  05 /2014/TT-VHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch “Quy mô xây dựng từ  80 chỗ ngồi trở lên”.

Theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn.

+ Giai đoạn 1: Giai đoạn 2016-2020 với tổng số 595 nhà văn hóa, kinh phí ước tính 285,845 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2: Giai đoạn 2021-2025 với tổng số 537 nhà văn hóa, kinh phí ước tính 260,666 triệu đồng.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2019 toàn tỉnh đã cung ứng xây dựng được 455 nhà văn hóa (năm 2020 sẽ cung ứng và xây dựng 150 nhà) và hoàn thành giai đoạn 1.

* Về kiến nghị của cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét bổ sung, sửa đổi Nghị quyết để tăng diện tích nhà văn hóa để phù hợp sau khi thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh có thôn, tổ dân phố trên 200 hộ.   

Để đảm bảo quy mô xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên và đáp ứng cho 200 hộ họp, theo tiêu chuẩn quy định thì nhà văn hóa cần có diện tích xây dựng khoảng 200m2 (bao gồm cả sân khấu). Hơn nữa, việc sáp nhập thôn, bản theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND gây khó khăn trong việc đi lại đối với những thôn, bản có diện tích rộng (từ đầu thôn, bản đến cuối thôn, bản khoảng 5km); tuy nhiên khi tổ chức sinh hoạt, họp thường không đạt được 100% số hộ dân dự họp; ngoài ra có thể tận dụng diện tích hiên để họp; việc sinh hoạt, họp thông thường mỗi tháng, quý chỉ diễn ra một lần,...