Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn khi thực hiện hợp đồng liên doanh trồng rừng phải có điều khoản giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ; thu hồi một một phần diện tích do công ty quản lý để giao cho nhân dân đầu tư trồng rừng.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn khi thực hiện hợp đồng liên doanh trồng rừng phải có điều khoản giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ:

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn đang thực hiện trồng rừng liên doanh với các hộ nhận khoán theo cơ chế liên doanh trồng rừng sản suất năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01a/QĐ-CT ngày 04/01/2019 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn. Trong đó, tại Điều 8 có nội dung xử lý khi rừng trồng bị thiệt hại, như sau:

"- Do nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh và các nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì hai bên (A,B) phải lập đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, Kiểm lâm địa bàn, Trạm Bảo vệ thực vật (đối với rừng bị nấm, dịch bệnh) nơi có rừng bị thiệt hại để cùng nhau thống nhất cách giải quyết.

+ Đối với rừng thiệt hại dưới 70% diện tích của lô rừng thì tiến hành cắt giảm diện tích của lô rừng theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc diện tích thiệt hại. Đối với các lô rừng có sản phẩm tận thu thì hai bên phải phối hợp thu hồi toàn bộ sản phẩm và phân chia tỷ lệ hưởng lợi từ sản phẩm thu được theo tỷ lệ góp vốn của hợp đồng. Nếu phần diện tích thiệt hại thành từng đám lớn thì phải thu hồi hết sản phẩm khu vực thiệt hại và trồng rừng mới ngay sau khi thu hồi.

+ Đối với rừng thiệt hại từ 70% trở lên phần diện tích của lô rừng thì tiến hành thanh lý toàn bộ lô rừng. Hình thức thanh lý: hai bên sẽ đo 100% sản lượng của lô rừng, tính toán giá bán tại thời điểm đo và phân chia tỷ lệ hưởng lợi theo phần trăm (%) góp vốn của hai bên.

- Ngoài nguyên nhân trên, thiệt hại do bên nào gây ra, bên đó phải chịu trách nhiệm theo quy định."

Tuy nhiên, nội dung hợp đồng giao khoán đất trồng rừng liên doanh hiện nay của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn ký với các hộ nhận khoán chưa nêu cụ thể cách tính toán để giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng trồng bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng.

Hợp đồng liên doanh trồng rừng giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn và các hộ nhận khoán được xác lập trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa công ty và các hộ nhận khoán theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Do đó, nội dung này đề nghị các hộ gia đình và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn xem xét, thoả thuận để bổ sung cụ thể nội dung tính toán giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ trước khi ký hợp đồng liên doanh trồng rừng để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người nhận hợp đồng trồng rừng liên doanh và doanh nghiệp.

* Về đề nghị thu hồi một phần diện tích do Công ty quản lý để giao cho nhân dân đầu tư trồng rừng:

Theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn: Diện tích đất Công ty đang quản lý, sử dụng là 3.712,12 ha; diện tích đất Công ty giữ lại tiếp tục sử dụng là 2.404,54 ha; diện tích đất Công ty trả lại địa phương là 1.307,58 ha.

Do đó, để giao diện tích đất lâm nghiệp cho nhân dân đầu tư trồng rừng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn khẩn trương rà soát cụ thể diện tích đất của Công ty bàn giao trả lại địa phương quản lý (584,78 ha) theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Sau khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn bàn giao đất cho địa phương quản lý, Ủy ban nhân dâ huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện lập phương án giao đất đối với diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện giao đất theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất.