Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Thu hồi đất của Trường Tiểu học thôn Oăng để giao lại cho địa phương mở rộng nhà văn hóa thôn Oăng, hiện nay nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn Oăng không đủ năng lực thiết kế và diện tích sử dụng (điểm trường Tiểu học thôn Oăng đã chuyển về vị trí mới).

TRẢ LỜI:

Điểm Trường Tiểu học Đạo Viện tại thôn Oăng đã chuyển địa điểm về điểm Trường Tiểu học tại trung tâm xã Đạo Viện và không còn nhu cầu sử dụng điểm trường tại thôn Oăng.

Để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện hướng dẫn Trường Tiểu học Đạo Viện lập hồ sơ trả lại diện tích đất do không còn nhu cầu sử dụng để giao cho địa phương quản lý theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai và Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất để giao cho địa phương đưa vào sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật sau khi nhận được hồ sơ trả lại đất của Trường Tiểu học Đạo Viện theo quy định.