Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng đất của Công ty Thương nghiệp, Công ty Vật tư nông lâm nghiệp, Ngân hàng nông nghiệp; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng đất của 03 tổ chức này để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản (Văn bản số 642/TNMT-CCĐĐ ngày 23/5/2018, Văn bản số 68/CCĐĐ-PQLĐĐ ngày 16/8/2019,...) yêu cầu các tổ chức rà soát, báo cáo tình hình sử dụng đất và phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức nói chung và các đơn vị cử tri kiến nghị để xử lý theo quy định của pháp luật.