Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị:

Ngành Giáo dục thông tin cho Nhân dân biết sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã qua sử dụng mà vẫn còn mới có tiếp tục được sử dụng để cho học sinh học lại được hay không

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa theo Điều 8, Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 và Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 149/QĐ- UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản, không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sử dụng lại lâu dài; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện nhà trường để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Việc lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Yên nói riêng và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh nói chung được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 6 của các trường học có sự kế tiếp của các bộ sách giáo khoa đã lựa chọn từ năm học trước (mỗi khối lớp chỉ lựa chọn một lần trong năm học đầu và sử dụng bộ sách đó cho các năm học tiếp theo). Do vậy, sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và các lớp sau này đã qua sử dụng thì vẫn tiếp tục được sử dụng cho học sinh lớp sau (nếu có nhu cầu).