Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang mở lớp Trung cấp chính trị tại huyện Na Hang để tạo điều kiện cho học viên tham gia học tập được thuận lợi

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tại khoản 2 Điều 5 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, quy định: “Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên”. Tại khoản 2 Điều 8 Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn quy định: “2. Thực hiện đúng, đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao. Bảo đảm tỷ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường so với hệ không tập trung ít nhất là 1/3 (1 lớp tập trung/3 lớp không tập trung)”.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định: “1. Đào tạo tập trung thực hiện 6 tháng; 2. Đào tạo không tập trung thực hiện ít nhất 12 tháng nhưng không quá 18 tháng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Huyện ủy Na Hang rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phối hợp với Trường Chính trị tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức mở lớp theo quy định.