Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp có thẩm quyền xem xét quỹ đất đã thu hồi cho tái định cư Khuôn Làn, huyện Chiêm Hóa, giao cho huyện Lâm Bình và xã Bình An quản lý và sử dụng 

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày 21/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã có Báo cáo số 130/BC-UBND về việc giải trình theo Văn bản số 5171/UBND-ĐTXD ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Dự án Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa; trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sử dụng, quản lý toàn bộ các hạng mục đã đầu tư của dự án do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa làm chủ đầu tư (giai đoạn 2008-2011) bao gồm các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng để xây dựng mặt bằng, diện tích đất sản xuất đã chuyển nhượng tại khu vực Tiên tốc, thôn Lung Lạn, xã Bình An để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, nội dung Báo cáo số 130/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa cần phải làm rõ thực trạng và trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, việc giao đất sản xuất để thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao các ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra, tham mưu, đề xuất trước khi xem xét, quyết định theo quy định.