Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thành Long, huyện Hàm Yên đề nghị:

Tỉnh có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có diện tích đất trước đây thuộc dự án 327 và 661 nay đã quy hoạch là rừng sản xuất

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã xây dựng và phê duyệt Phương án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất trên địa bàn xã với diện tích 522,48 ha, trong đó:

+ Diện tích đủ điều kiện giao rừng gắn giao đất: 83,68 ha.

+ Diện tích không đủ điều kiện giao rừng gắn giao đất: 438,80 ha.

Đối với diện tích không đủ điều kiện giao rừng gắn giao đất (438,80 ha), người dân đã nộp tiền đầu tư trồng, chăm sóc rừng được 104,25 ha. Để giải quyết diện tích không đủ điều kiện giao rừng gắn giao đất trên địa bàn huyện Hàm Yên nói chung và xã Thành Long nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện giải quyết giao đất, giao rừng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.