Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo đơn vị đo đạc địa chính Hưng Định khi đo đạc đất đai của các hộ gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Na Hang để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thông báo đến người dân và người dân phải được chứng kiến khi đơn vị đến đo đạc, tránh sai lệch thông tin

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn Na Hang, huyện Na Hang theo thiết kế kỹ thuật được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị tư vấn Công ty TNHH Hưng Định tuân thủ quy trình thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất phải thực hiện trên cơ sở tổ trưởng tổ dân phố thông báo cho người sử dụng đất chỉ ranh giới tại thực địa, đơn vị đo đạc lập bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất, chủ sử dụng đất ký xác nhận ranh giới thửa đất và phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tích cực kiểm tra, đôn đốc đơn vị Công ty TNHH Hưng Định thực hiện công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đảm bảo đồng bộ thông tin giữa các tài liệu theo quy định và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.