Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét sớm đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng việc thi công đập thủy lợi Khuổi Thung thuộc địa bàn hai thôn Tông Lùng và thôn Tân Thành làm ngập diện tích ruộng của các hộ dân thôn Tân Thành, hiện nay số diện tích đó không canh tác được

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa và tham mưu đề xuất giải quyết theo quy định, dự kiến giải quyết triệt để trong năm 2023.