Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Hùng Tiến; nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Cao Bình

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

- Đối với việc công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Hùng Tiến:

Hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Hùng Tiến thuộc Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hùng Mỹ nằm trong danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn vốn nên chưa thể bố trí được ngay kinh phí để đầu tư xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Cao Bình:

Hiện nay trên địa bàn thôn Cao Bình có 03 cụm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho thôn, công trình được đầu tư xây dựng vào năm 2000. Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt của người dân, năm 2019, huyện đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Cao Bình (cụm Cốc Chủ), với tổng kinh phí trên 380 triệu đồng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ tổ chức CWS Việt Nam, để đảm bảo cung cấp nước phục vụ cho 45 hộ dân. Đối với các hạng mục còn lại, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa thể bố trí được ngay kinh phí để đầu tư xây dựng công trình.

 Trong khi công trình chưa được đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ công trình cấp nước đã được đầu tư, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; tuyên truyền cho người dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch nông thôn chuyển dần từ phục vụ sang dịch vụ để góp phần đảm bảo các chi phí cần thiết trong việc quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng đối với công trình đã được đầu tư; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.