Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cấp có thẩm quyền sớm cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2021 trên địa bàn xã các hộ gia đình đã thực hiện làm nhà ở theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo nhưng đến nay chưa được cấp kinh phí hỗ trợ

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương không có hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2021 mà chưa được nhận kinh phí hỗ trợ. Năm 2022, xã Lương Thiện được giao chỉ tiêu hỗ trợ làm mới 16 nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 2/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang, với kinh phí dự kiến 800 triệu đồng, hiện nay đã thực hiện hỗ trợ và giải ngân xong 14 hộ từ nguồn kinh phí của các chương trình khác nhau; còn lại 02 hộ đăng ký thực hiện năm 2022 (hộ ông Vương Văn Biên, thôn Phục Hưng và hộ ông Đặng Văn Đạt, thôn Khuân Mản) không có nhu cầu nhận hỗ trợ.

Đối với các hộ làm nhà ở năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình theo quy định.