Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; một số hộ gia đình đã làm nhà và vào ở từ cuối năm 2022 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Năm 2022, xã Tân Thanh được giao chỉ tiêu hỗ trợ làm mới 28 nhà ở cho hộ nghèo. Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Thanh còn 04 hộ đã đăng ký và thực hiện xây dựng nhà ở mới năm 2022 nhưng chưa được phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ do số lượng hộ nghèo đăng ký nhận hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện năm 2022 là 484 hộ, với nhu cầu kinh phí để hỗ trợ là 22,125 tỷ đồng. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã tích cực vào cuộc vận động nguồn kinh phí từ các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng với nguồn kinh phí do tỉnh phân bổ để hỗ trợ cho các hộ gia đình, tuy nhiên, chưa đáp ứng được nhu cầu theo đăng ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Dương tích cực kêu gọi, huy động nguồn kinh phí ủng hộ để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo của xã Tân Thanh nói riêng và trên địa bàn huyện Sơn Dương nói chung.