Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ đã di dời do sạt lở năm 2022

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, công tác bố trí, ổn định dân cư thực hiện tại 02 Chương trình, cụ thể:

- Đối tượng thuộc Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 đã có quy định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã, đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo chợ cho các đối tượng thụ hưởng tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ và ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ và ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

- Đối tượng thuộc Chương trình theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 không quy định chính sách hỗ trợ cụ thể mà phân cấp cho địa phương, cụ thể như sau: “Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện các nội dung, giải pháp của Chương trình tại địa phương”; hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7.

- Đối với các trường hợp phải di chuyển tại chỗ, xen ghép đã thực hiện năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai năm 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo, đề xuất kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.