Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ cho 41 hộ nghèo sửa chữa nhà ở năm 2022, hiện nay nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được giao chỉ tiêu hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo với tổng số hộ là 343 hộ, trong đó: 160 hộ làm mới nhà, 183 hộ sửa chữa nhà. Đến nay 160 hộ làm mới đã có nguồn hỗ trợ và đã được chi trả kinh phí đầy đủ theo quy định, hiện tại còn 163/183 hộ sửa chữa nhà đã hoàn thành nhưng chưa có nguồn hỗ trợ, trong đó xã Bình An có 41 hộ, xã Xuân Lập còn 28 hộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình rà soát danh sách các hộ đã được phê duyệt theo Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp các hộ chưa được hỗ trợ theo danh sách, các hộ chưa được phê duyệt theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để có kế hoạch, giải pháp vận động nguồn lực ủng hộ; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chủ động có các giải pháp huy động nguồn kinh phí ủng hộ để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo của xã Bình An, xã Xuân Lập nói riêng và trên địa bàn huyện Lâm Bình nói chung, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.