Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để mở rộng đường bê tông nông thôn đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Nhân dân

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã có các văn bản triển khai, hướng dẫn cụ thể việc xác định chỉ tiêu, tiêu chí giao thông đối với các xã, huyện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn căn cứ điều kiện thực tế của các tuyến dự kiến đầu tư xây dựng theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo các xã thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 triển khai thực hiện xây dựng các tuyến đường đảm bảo phù hợp theo quy định, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

- Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện
Yên Sơn tổ chức thực hiện nội dung nêu trên, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả của Đề án.