Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đề nghị:

Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng 332 bể Biogas hoặc bể tự hoại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Chính sách hỗ trợ xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại quy định tại mục II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và được thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 2106/HDLN-SNN&PTNT-SKH&ĐT-STC-SGTVT-SXD-KBNN ngày 20/10/2021 về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn kiểm tra, rà soát, tổng hợp và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ cho huyện để triển khai thực hiện chính sách theo quy định.

Ngoài ra, bên cạnh nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nội dung thành phần thực hiện phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn, trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu thực hiện hỗ trợ xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại đề xuất, báo cáo cơ quan chủ trì Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12/2023.