Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị:

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện nội dung 2, Dự án 1 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 và năm 2023 xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên có 09 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở (06 hộ năm 2022, 03 hộ năm 2023) với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là 450 triệu đồng.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Hàm Yên đã tổ chức triển khai thực hiện ngay việc giải ngân vốn cho các hộ; trong đó tại xã Yên Thuận đến nay đã thực hiện hỗ trợ nguồn ngân sách trung ương 09/09 hộ, với kinh phí 40 triệu đồng/hộ. Đối với nguồn đối ứng ngân sách địa phương năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/8/2023, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đang triển khai thực hiện. Đối với nguồn đối ứng ngân sách năm 2023, huyện đang bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khẩn trương xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023.