Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị:

Để đảm bảo chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội được xuyên suốt đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng 12 tháng đối với giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (hiện nay đang thực hiện hợp đồng 11 tháng). Đề nghị tăng mức lương tối thiểu đối với giáo viên hợp đồng mùa vụ lên mức tương đương giáo viên mầm non hạng III (tăng từ 1,86 lên 2,10).

Trả lời:

TRẢ LỜI:

Năm học 2023-2024, hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sẽ được thực hiện thống nhất là 12 tháng; về tiền lương, tiền công đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ: Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu tại tiết 3.1 điểm 3 mục III phần B Báo cáo này.