Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị:

Điều chỉnh Mục 3, Hướng dẫn số 02/HDLN-SNV-STC-SGDĐT-BHXH như sau: “Đối với giáo viên tiểu học hợp đồng lao động nếu có đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học Hạng III thì được chi trả tiền lương, tiền công tương đương bậc 1 chức danh giáo viên tiểu học Hạng III được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập” để giúp giáo viên hợp đồng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khi nguồn thu nhập chính chỉ là tiền công lao động hằng tháng”.

TRẢ LỜI:

- Hướng dẫn số 02/HDLN-SNV-STC-SGDĐT-BHXH của liên sở: Nội vụ -  Tài chính - Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội hướng dẫn áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ). Tuy nhiên, từ năm học 2023-2024, việc thực hiện ký hợp đồng lao động sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Về tiền lương, tiền công đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ: Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu tại tiết 3.1 điểm 3 mục III phần B Báo cáo này.