Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xem xét cho các giáo viên dạy hợp đồng 01 năm được hưởng lương theo bằng cấp. Hiện tại theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ chuẩn đối với bậc tiểu học là đại học, các giáo viên biên chế đã được xếp lương trình độ đại học, tuy nhiên giáo viên hợp đồng vẫn hưởng lương trung cấp, chưa được hưởng lương đại học.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023-2024, trong đó có nội dung về tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách đối với người lao động. Việc hướng dẫn về tiền công, tiền lương của giáo viên hợp đồng lao động sẽ được ban hành sau khi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất các nội dung liên quan theo hướng bảo đảm lợi ích cho người lao động và đồng bộ thống nhất trên địa bàn tỉnh.