Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TRẢ LỜI:

Kiến nghị của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Dương là cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí trang cấp TBDH tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.