Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đề nghị:

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là bộ đội, công an nghĩa vụ đã xuất ngũ trở về địa phương.

TRẢ LỜI:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo biểm y tế và Điều 3 Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo biểm y tế (BHYT). 
Đối tượng là bộ đội, công an nghĩa vụ đã xuất ngũ trở về địa phương không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước đóng, do đó không được cấp thẻ BHYT miễn phí.
Tuy nhiên, nếu không thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định, các đối tượng này có thể tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT (người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người thuộc hộ gia đình cận nghèo...) hoặc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình để được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh BHYT.