Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Xem xét, có văn bản trả lời cho 05 ông, bà: Đỗ Mạnh Tường, Đỗ Văn Khính, Phạm Văn Việt, Vũ Đức Mạnh và bà Vũ Thị Nụ, thôn Quang Hải, xã Vinh Quang, huyện chiêm Hóa, có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến năm 1978 tại tỉnh Hà Giang, đã làm hồ sơ để được hưởng chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. (Đã làm hồ sơ nhưng chưa có trả lời).

TRẢ LỜI:

Kết quả kiểm tra hồ sơ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với 05 ông, bà: Đỗ Mạnh Tường, Đỗ Mạnh Khính, Phạm Văn Việt, Vũ Văn Mạnh, Vũ Thị Nụ như sau: 
- Ông: Đỗ Mạnh Tường, có thời gian tham gia dân công từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979.
- Ông: Đỗ Mạnh Khính, có thời gian tham gia dân công từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979.
- Ông: Phạm Văn Việt, có thời gian tham gia dân công từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979.
- Ông: Vũ Văn Mạnh, có thời gian tham gia dân công từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979.
- Bà: Vũ Thị Nụ, có thời gian tham gia dân công từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 01 năm 1979.
Tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau: "Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc....., ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988,...". 
Như vậy, căn cứ quy định của Nhà nước thì 05 ông, bà: Đỗ Mạnh Tường, Đỗ Mạnh Khính, Phạm Văn Việt, Vũ Văn Mạnh, Vũ Thị Nụ không thuộc đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.