Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đề nghị:

Có phương án hỗ trợ người dân làm đường bê tông vào khu vực thưa dân, đa số là hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng đóng góp làm đường theo các chương trình hiện có.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã thực hiện rà soát tổng hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền các danh mục công trình đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 (tại Công văn số 1595/UBND-DT ngày 19/7/2022 của UBND huyện Hàm Yên), trong đó xã Bằng Cốc có 07 công trình giao thông. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác.