Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành công thương xem xét, chỉ đạo và quan tâm cải tạo, nâng cấp đường dây 0,4kv, lắp đặt thêm cột điện để đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân tại các thôn Bến, Làng Chà, Đoàn Kết, Làng Quài.

TRẢ LỜI:

Sở Công Thương đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, dự án được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, Khu dân cư Thôn Minh Khai, Thôn Bến; Khu dân cư Thôn Làng Ngoài 1, Làng Chà; Khu dân cư Thôn Đồng Chò, Đồng Vàng, Khuôn Lù; Khu dân cư Thôn Đồng Mán, Làng Quài, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án được đầu tư xây dựng 8,824 Km đường dây hạ thế cấp điện cho nhu cầu sử dụng điện của nhân dân xã Lực Hành với tổng mức đầu tư trên 6,2 tỷ đồng (công trình đã hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư. Tuy nhiên chưa được Trung ương cấp vốn để tổ chức thực hiện). Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ tổ chức thực hiện.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện nhằm chỉ đạo hiệu quả, kịp thời công tác cung ứng điện, tiết kiệm điện, an toàn điện, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật.