Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh có chủ trương, cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với việc xây dựng các Nhà văn hoá của các phường trung tâm do diện tích đất không đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu, xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết bảo đảm theo đúng thẩm quyền và các quy định của pháp luật liên quan.