Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chi trả tiền hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà cho người có công; các gia đình làm mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa được nhận kinh phí hỗ trợ

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; từ năm 2013 đến năm 2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã triển khai hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho 336 hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố (76 hộ làm mới nhà ở, 260 hộ sửa chữa nhà ở), tổng kinh phí hỗ trợ: 8,24 tỷ đồng (trên địa bàn toàn tỉnh có 1.473 hộ được hỗ trợ); Trong đó phường Tân Hà có 35 hộ đã được hỗ trợ với tổng số tiền 840 triệu đồng. Hiện nay qua rà soát, trên địa bàn phường Tân Hà có 37 hộ người có công với cách mạng, thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở (làm mới: 08 nhà; sửa chữa: 29 nhà). Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay chưa bố trí được kinh phí để hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho người có công.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.