Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Phan Thiết, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ hỗ trợ cho đối tượng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, có thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31/01/2022, đã cơ bản hoàn thành thực hiện chính sách, hỗ trợ cho người lao động. Kết quả đến ngày 04/4/2022, tổng số lượt đối tượng được phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 42.568 đối tượng (người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh), với tổng số tiền 22.987,797 triệu đồng.

Đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 08/4/2022 không có đối tượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chưa nhận được hỗ trợ (Cụ thể: Số hồ sơ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 1.603 hồ sơ, đã thực hiện chi trả 1.603 hồ sơ).