Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Bổ sung chức danh Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố để đảm bảo các hoạt động tại cơ sở.

TRẢ LỜI:

Theo Điều 4 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (được sửa quy định:

“1. Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

2. Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.

Do vậy việc xem xét, bố trí chức danh Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”.

Như vậy, trong trường hợp bố trí thêm Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố thì Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố không được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách của Nhà nước, mà được hưởng kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí khác (nếu có).