Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

UBND tỉnh xem xét việc giao đất làm trụ sở sản xuất kinh doanh của HTX Công nghiệp Tràng An do ông Nguyễn Văn Hà làm Giám đốc. Ông đã làm thủ tục hồ sơ nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư (7 bộ hồ sơ), nhưng chưa được trả lời có được thuê đất hay không.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3762/UBND-TNMT ngày 22/12/2015 về việc đề nghị của Hợp tác xã công nghiệp Tràng An và căn cứ Văn bản đề nghị thực hiện Dự án Trụ sở hợp tác xã công nghiệp Tràng An tại xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang của Hợp tác xã công nghiệp Tràng An, ngày 31/5/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 478/SKH-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xin ý kiến tham gia về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở hợp tác xã Công nghiệp Tràng An. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan và xem xét hồ sơ đề xuất dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 667/SKH-KTN ngày 11/7/2016 đề nghị Hợp tác xã Công nghiệp Tràng An chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét theo quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 11/7/2016 đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung đề xuất Dự án xây dựng Trụ sở hợp tác xã Công nghiệp Tràng An của Hợp tác xã Công nghiệp Tràng An. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở hợp tác xã công nghiệp Tràng An tại xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang theo đề nghị của Hợp tác xã công nghiệp Tràng An.

Trường hợp tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở hợp tác xã Công nghiệp Tràng An, đề nghị đại diện Hợp tác xã công nghiệp Tràng An liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn các thủ tục theo quy định.