Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hải, đất khai phá từ năm 1951, nhưng UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hải 120m2 đất ở.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, ngày 13/3/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Văn bản số 452/UBND-TNMT về việc trả lời nội dung đơn đề nghị của công dân, trả lời các nội dung đề nghị của ông Nguyễn Đức Hải, nội dung cụ thể như sau:

* Đối với đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo đúng diện tích được thể hiện tại bản trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp ngày 28/12/2016 và đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành xác nhận ngày 30/11/2003 với tổng diện tích 974m2. Hiện tại gia đình chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 774,5m2:

Tại khoản 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

“Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”.

Căn cứ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng công trình cải tạo, nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn từ ngã ba Bình Thuận đến nút giao giữa Quốc lộ 37 với Quốc lộ 2, đoạn tránh thành phố Tuyên Quang tại phường Hưng Thành và xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1), gia đình ông Nguyễn Đức Hải bị Nhà nước thu hồi 45,0m2 đất trồng cây lâu năm (Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang).

Như vậy, đối với diện tích gia đình ông Nguyễn Đức Hải đã có quyết định thu hồi thì gia đình không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu gia đình ông Nguyễn Đức Hải có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để được hướng dẫn các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đủ điều kiện (không cấp phần diện tích đã có quyết định thu hồi) theo quy định.

* Đối với đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình với diện tích đất ở là 974m2 theo đúng bản trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp ngày 28/12/2016 và đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành xác nhận ngày 30/11/2003, ông Nguyễn Đức Hải không đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình với diện tích 120m2:

Căn cứ đơn trình bày nguồn gốc đất đai do hộ gia đình ông kê khai ngày 04/10/2003 với nguồn gốc đất “Đất tôi khai phá từ năm 1951, tôi đã làm nhà ở từ đó đến nay” và được Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành xác nhận ngày 30/11/2003.

 Như vậy, căn cứ vào nguồn gốc do ông Nguyễn Đức Hải kê khai thì ông không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tại điểm b, khoản 5, Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

“5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

...

b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở.”

Theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, bản trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp không phải là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. Vì vậy, nội dung ông Nguyễn Đức Hải đề nghị không có cơ sở để xem xét giải quyết. Sau khi nhận được văn bản trả lời, ông Nguyễn Đức Hải không nhất trí và tiếp tục có ý kiến đề nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục rà soát hồ sơ, giải quyết dứt điểm đề nghị của ông Nguyễn Đức Hải theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 7/2021.