Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét việc tinh giản biên chế của ngành giáo dục, thực tế hàng năm số lượng học sinh tăng nhưng giáo viên giảm dẫn đến một số lớp số lượng học sinh/lớp nhiều hơn so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TRẢ LỜI:

Năm 2021, trên cơ sở số lượng người làm việc của tỉnh do Bộ Nội vụ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang bằng với số lượng do Bộ Nội vụ thẩm định; tại Quyết định này, để đảm bảo yêu cầu dạy và học do thiếu giáo viên, số lớp, số học sinh tăng, Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên số lượng người làm việc ngành giáo dục tại cấp học mầm non, phổ thông như năm 2020, không thực hiện tinh giản theo kế hoạch. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung số lượng người làm việc đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh để đáp ứng yêu cầu.