Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã đã đo và hoàn thiện hồ sơ từ năm 2013.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, trên địa bàn phường Ỷ La còn 03 hồ sơ đã có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2013 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu do các hộ chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển thông tin thuế theo quy định. Tại xã Thái Long còn 11 hồ sơ đã có quyết định cấp giấy từ năm 2013 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu do các hộ chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển thông tin thuế (5 hồ sơ) và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (6 hồ sơ) theo quy định. Các hộ đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhưng đến nay các hộ trên vẫn chưa hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục hướng dẫn và khẩn trương thực hiện cấp chứng nhận cho các hộ nên trên. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trước 31/7/2021.