Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xem xét và trả lời việc tính chế độ hưu trí hàng tháng của Ông Vũ Ngọc Quang, xóm 4, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang. Ông Vũ Ngọc Quang nguyên là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tràng Đà, có Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/7/2020, thuộc đối tượng không đủ tuổi tái cử, được hưởng chế độ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 29 năm 4 tháng. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ/CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ thì “1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau: a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi ”. Nhưng khi ông về hưu Bảo hiểm xã hội tỉnh tính trừ tỷ lệ lương hưu cho ông theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, như vậy có đúng không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng Bảo hiểm xã hội

 tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

Ông Vũ Ngọc Quang sinh ngày 16/10/1962, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 29 năm 11 tháng, số tháng lẻ 11 tháng được tính là 1 năm nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của ông Quang là 30 năm, thời điểm hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2020 (57 tuổi 10 tháng), tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:

- 18 năm đầu tương ứng 45%;

- Từ năm thứ 19 đến năm thứ 30 là 12 năm, tính thêm: 12 x 2% = 24%;

- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 24% = 69%.

Đối chiếu với quy định trên, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông Vũ Ngọc Quang là 69% không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ/CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. Việc tính lương hưu của ông Quang được áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, để được hưởng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%, tại thời điểm nghỉ hưu ông Vũ Ngọc Quang phải có đủ 33 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Việc giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Vũ Ngọc Quang là đúng theo quy định.