Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán chế độ thai sản cho công nhân, có trường hợp đã 4-5 năm nay chưa được hưởng chế độ

TRẢ LỜI:

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm việc với Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

Tổng số xét duyệt là 3.569 lượt người/ 31.382 ngày với số tiền 3.554.071.693 đồng (năm 2019 đơn vị chưa đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với cơ quan Bảo hiểm xã hội), trong đó:

+ Ốm đau: 3.024 lượt người/14.339 ngày = số tiền 1.455.020.930 đồng

+ Thai sản: 375 lượt người/16.152 ngày = số tiền 1.821.626.263 đồng.

+ Dưỡng sức: 170 lượt người/891 ngày = số tiền 277.424.500 đồng.

Trong quá trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động từ năm 2014 đến năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ vào Danh sách đề nghị giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang để tổ chức thực hiện xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đồng thời chuyển tiền ngay theo từng đợt xét duyệt vào tài khoản của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang để Công ty chi tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động được kịp thời.

Căn cứ tài liệu do Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang cung cấp đến thời điểm ngày 02/10/2019 tại các Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh xét duyệt từ tháng 7/2015 đến 31/12/2018 thể hiện số người và số tiền của người lao động Công ty chưa chi trả là 1.033 lượt người với số tiền 958.018.487 đồng.

Theo quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2, khoản 2, Điều 25 Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: "Đối với đơn vị sử dụng lao động khi nhận được tiền từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị thông báo cho người lao động đến nhận chế độ bằng tiền mặt, khi chi trả yêu cầu người lao động ký nhận vào Danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70b-HD). Trong vòng 10 ngày đầu tháng sau, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của các danh sách C70b-HD đã được xét duyệt của tháng trước, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội đồng thời chuyển trả số tiền chưa chi hết và nêu lý do chưa chi trả". Như vậy, Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang chưa thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xét duyệt cho người lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành việc chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ lý do Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang chưa thực hiện chi tiền đối với số người chưa được nhận các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.