Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh xem xét điều chỉnh quyết định thu hồi đất đối với diện tích đã thu hồi xây dựng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 và các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất xây dựng công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 và Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2008. Chủ đầu tư (Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho Nhà nước và một số hộ chưa nhận tiền và chưa giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho Nhà nước.

Ngày 22/02/2017, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đã có Văn bản số 72/CĐNKTCN-QLDA đề nghị tiếp tục thu hồi giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh để Nhà trường tiếp tục thực hiện dự án (Đề nghị điều chỉnh không thu hồi đất đối với thửa đất số 30a, diện tích 847 m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bồng).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định. Đối với trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bồng theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, sau khi có Quyết định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang hướng dẫn hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bồng lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.