Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, có giải pháp về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (có chế độ xét đặc cách).

TRẢ LỜI:

- Ngày 09/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Tuyên Quang, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo: “Hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện xong việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo Văn bản 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ”.

- Hiện nay, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại: Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ngày 19/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023 từ hình thức thi tuyển sang hình thức xét tuyển.

- Tại Thông báo số 98/TB-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Tuyên Quang, thông báo: "Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục bằng hình thức xét tuyển theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg hoàn thành việc xét tuyển (đối với người đủ điều kiện, tiêu chuẩn) trong năm 2024".