Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lâm, bà Phan Thị Thăng tại Tổ dân phố 02, kịp thời thông tin với gia đình những vướng mắc trong quá trình giải quyết để đảm bảo thời gian (năm 2011 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa đúng thông tin, diện tích trong giấy chứng nhận còn thiếu 20m2. Năm 2022 đã đo và trích lục theo hiện trạng, đến nay chưa được giải quyết)

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các chủ sử dụng đất kiểm tra hồ sơ và thực địa đối với thửa đất hộ ông Nguyễn Tiến Lâm đang sử dụng.

Kết quả kiểm tra thực địa: Thửa đất do ông Nguyễn Tiến Lâm và bà Phan Thị Thăng đang sử dụng tiếp giáp các thửa đất do bà Đỗ Thị Yên và ông Phạm Thanh Bình; ông Hoàng Ngọc Quang và bà Nguyễn Thị Nhung và thửa đất do Ủy ban nhân dân phường Ỷ La quản lý (hành lang mương thuỷ lợi); các bên sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên, các thửa đất thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp cho các gia đình nêu trên có sự chồng lấn về ranh giới, diện tích; tại các phần chống lấn đã xây dựng nhà ở kiên cố, cụ thể: Theo Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Tiến Lâm được cấp 194,0 m2 đất, kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất có diện tích 212,0 m2, chênh lệch tăng 18,0 m2 đất (nguyên nhân: Tăng 29,5 m2 đất, trong đó: tăng diện tích 14,4 m2 do chồng lấn lên thửa đất của ông Hoàng Ngọc Quang và diện tích 15,1 m2 do chồng lấn lên thửa đất của bà Đỗ Thị Yên. Giảm 11,5 m2, trong đó: giảm diện tích 2,1 m2 do chồng lấn thửa đất của ông Hoàng Ngọc Quang sang; diện tích 5,3 m2 do chồng lấn thửa đất của bà Đỗ Thị Yên sang và diện tích 4,1 m2 đất chống lấn thửa đất do Ủy ban nhân dân phường Ỷ La quản lý sang). Như vậy, việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Tiến Lâm sẽ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ giáp ranh nêu trên.

Tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, quy định về việc nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: “d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp...”. Như vậy, phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân (do Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất) để cấp lại theo quy định. Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện và hướng dẫn ông Nguyễn Tiến Lâm và các hộ giáp ranh liền kề lập hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2023.